İK -HR DANIŞMANLIKLARI

Sizlerinde çok iyi bildiği gibi “İK ” dediğimiz zaman birçok yerde karşımıza çıkan tanımlar arasında; “Herhangi bir kurum veya şirketteki insan ögesinin, iç ve dış ihtiyaçlar çerçevesinde hedeflere uygun olarak seçilmesi, departmanların oluşturulması, çalışanların eğitilip geliştirilmesi, yeniden yapılanma da dahil kariyer planlarının yönetilmesi ve performanslarının değerlendirilmesine ilişkin tüm çalışmalardır.” şeklindeki açıklama, konunun insan faktörü yönünden önemini ortaya koymakta!

Kısaca; stratejik planlamadan motivasyona, oryantasyondan görev tanımlarının yapılmasına, ergonomi (Çalışma ortamlarının, yani fiziksel çevrenin; işin akışına ve çalışanlara uygun hale getirilmesi) den - tüm personel ile ilgili her türlü özlük işlemlerinin, iş kanunları çerçevesinde organize edilmesine kadar - bir şirketin veya kurumun çalışanları ile akla gelebilecek her şey, proje bazlı bordrolama da dahil, insan kaynakları yönetiminin alanına girmekte ve tüm bu uygulamalar, “İK / İnsan Kaynakları Yöneticilerinin sorumluluğu altında sürdürülmektedir.